D66 wil Tunesië helpen bij de energietransitie

Op initiatief van Evert van Voorthuysen heeft het landelijk congres van de politieke partij D66 de volgende motie aangenomen:

 

“Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 16 april 2016 te Arnhem,

Overwegende dat:

De noodzakelijke beperking van de temperatuurstijging op Aarde een energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energieopwekking vereist die in alle landen ter wereld moet worden uitgevoerd;

Nederland zich op de klimaatconferentie van Parijs verplicht heeft om financieel bij te dragen aan de energietransitie in ontwikkelingslanden;

Het democratiseringsproces in bijvoorbeeld Tunesië onze steun aan de energietransitie in juist dat land rechtvaardigt;

Spreekt uit dat:

Dat Nederland ook in ontwikkelingslanden moet proberen om bij te dragen aan de energietransitie;

En verzoekt de fracties van de Tweede en Eerste Kamer:

Om te bezien hoe met het Ontwikkelingssamenwerkingsbudget de energietransitie in een of meerdere ontwikkelingslanden een sterke impuls gegeven kan worden;

En gaat over tot de orde van de dag.”

Evert is actief in de werkgroep Energie en Klimaat van D66. De redenen om juist Tunesië te helpen bij de transitie van fossiele energiebronnen naar duurzame bronnen, vooral zonne-energie, staan vermeld in het Nederlands-Tunesisch Zonne-Energie Plan.