Over Gezen/ANBI/Beleidsplan/Jaarverslag

Stichting Gezen

De officiële naam van de Stichting Gezen luidt Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie (afgekort tot ‘Stichting GEZEN’ of ‘GEZEN’). In Engelse teksten gebruiken we de naam Foundation for Utility-Scale Solar Energy.

GEZEN is vanaf 2004 actief om Nederlandse bedrijven, politici en opinieleiders bekend te maken met de vrijwel onbegrensde mogelijkheden van zonne-energie, en vooral van de grootschalige versie: zonnespiegelcentrales.

GEZEN wil dat het tempo waarin zonthermische krachtcentrales worden gebouwd in de landen waar de zon bijna altijd schijnt, sterk wordt opgevoerd.

GEZEN bestrijdt de klimaatverandering door de aandacht te vestigen op de noodzaak van internationale samenwerking.

De Stichting Gezen is een algemeen nut beogende instelling en valt onder de ANBI-regeling van de Belastingdienst. Deze pagina bevat de verantwoording die daarvoor benodigd is.

RSIN nummer

814073529

Contactgegevens

Postadres: Nieuwe Kerkhof 30a, 9712 PW Groningen
Telefoon: 06-51635345
email: info@gezen.nl

KvK: 02086520

IBAN: NL82INGB 000 2908059

Beleidsplan

Het beleidsplan vindt u op deze separate pagina.

Bestuur

  • Voorzitter: Reuben Moore (Amsterdam)
  • Secretaris/penningmeester: Mr Jeroen Wiegertjes (Deventer)

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door de directeur:

  • Dr. Evert H. du Marchie van Voorthuysen, Haren,  tezamen met Mr.Ir. Hans P. Bienfait (Delft), hierbij geholpen door een wisselend aantal medewerkers.

Doelstellingen volgens de statuten

De stichting heeft ten doel: Het op ruime schaal bekendheid geven aan de grote voordelen van zonthermische krachtcentrales voor de oplossing van het mondiale energieschaarsteprobleem, het drinkwaterprobleem in de droge landen en het verzachten van de gevolgen van het antropogeen broeikaseffect

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende methodieken toe te passen:

1. voorlichting door middel van gedrukte en elektronische media

2. voorlichting op scholen, universiteiten, tentoonstellingen en andere instanties

3. de uitgave van brochures en het bedrijven van een website

4. de organisatie van conferenties en seminaria

5. gerichte beïnvloeding van regeringen, overheden, politici en (internationale) organisaties

6. voorlichting aan bedrijven

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid

De Stichting GEZEN heeft geen arbeidscontract met personen, en geen mensen die op regelmatige basis betaald worden voor hun werkzaamheden voor GEZEN. Bestuursleden en medewerkers kunnen onkosten die zij hebben gemaakt ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting declareren. Er is dus geen specifiek beloningsbeleid.

Jaarverslag

Het bestuur stelt jaarlijks het jaarverslag vast. Daarna wordt het op deze website gepubliceerd.

Jaarverslag 2022

Voor het eerst sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945 woedt er een grote oorlog in Europa, de invasie van Rusland in Oekraïne. De agressie van Rusland kan met geen enkel zinnig argument gerechtvaardigd worden en is een grove overtreding van het Handvest van de Verenigde Naties, met als belangrijkste artikel het verbod om land te veroveren. Het heldhaftige verzet van de Oekraïners wordt door de westelijke landen terecht beloond met aanvoer van wapens en munitie. Het oorlogsdoel is helder: herstel van het gezag van Oekraïne binnen de grenzen van 1991, zonder aantasting van Russisch grondgebied zoals vastgelegd door diezelfde grenzen. Het narratief van Poetin c.s. als zou het: “Westen” erop uit zijn om Rusland te vernietigen is onjuist, dreigt door hem te worden gebruikt om kernwapens in te zetten, en dient met alle (digitale) middelen te worden bestreden.

De zware economische sancties tegen Rusland hebben naar verwachting een flinke energiecrisis teweeggebracht, met grote tekorten en ongekende prijsstijgingen voor aardgas. De noodzakelijke energietransitie van fossiele brandstoffen naar bezuinigingen en hernieuwbare energiebronnen is versneld, een goede ontwikkeling. Maar landen zoals Pakistan en Bangladesh konden het dure aardgas niet meer betalen, met alle consequenties van dien. En de armoede in Afrika is gestegen door de sterk gestegen graanprijzen . Het “Westen” moet hier meer aandacht aan schenken, anders gaat Rusland de propagandaoorlog nog winnen. De handhaving van het “oorlogsverbod” van de VN is in het belang van alle landen.

Geheel in de internationalistische traditie van GEZEN hebben wij de energiecrisis met grote aandacht gevolgd. Dit heeft geleid tot een interview met Richold Brandsma van het Dagblad van het Noorden en een opinieartikel op 16 juni met de titel: Hulp aan Oekraïners én Groningers. De in het artikel vermeldde motie werd 18 juni op het landelijke D66 congres met grote meerderheid van stemmen verworpen. Nederland laat liever 400 miljard m3 aardgas in de grond zitten dan de schade die de Groningers al decennia lijden rechtvaardig, ruimhartig, en vooral on-bureaucratisch te vergoeden. Penny wise, pound foolish.

Wij hebben langs diverse kanalen binnen D66 getracht om onder de Groningers een burgerberaad voor te stellen over de gaswinning en de schadeafwikkeling, echter zonder succes. Deze partij onderscheidt zich hierbij niet van vrijwel alle andere serieuze politieke partijen, en is mede hierdoor dan ook in de verkiezingen voor de provinciale staten in 2023 afgestraft door de opkomst van de protestpartij BBB.

GEZEN is voorstander van internationalisering van de opwekking van hernieuwbare energie, en dan vooral zonne-energie. Om de simpele reden dat hernieuwbare energie sterk afhangt van lokale factoren, en dat zonne-energie de hoogste opbrengst heeft in landen waar minder bewolking is, en de zon gemiddeld hoger aan de hemel staat. Wij verwelkomen dan ook de publicatie door het kabinet (onder leiding van D66-minister Rob Jetten) van de Internationale Klimaatstrategie, op 7 oktober, waaruit wij citeren: “Nederland dient dus niet alleen binnen de eigen landsgrenzen de uitstoot te verminderen, maar ook daarbuiten” en “Daarom gaat het kabinet extra investeren in landen met een groot potentieel voor hernieuwbare energie, zodat de energietransitie ter plaatste versneld wordt en een deel van die energie geëxporteerd kan worden.”
Op het landelijke congres van D66 op 19 november is de door ons ingediende motie “Toevoeging internationaal klimaatplan aan de Klimaatwet” aangenomen.
Op 7 november hebben Nederland en Oman een samenwerkingsverklaring getekend over groene waterstof, in principe een goede ontwikkeling, mits de energietransitie in Oman zelf voortvarend ter hand wordt genomen.
GEZEN staat in contact met het Living Lab project op Curaçao.

Wij blijven megalomane plannen over “groene” waterstof bekritiseren. Een lezersbrief van ons aan Trouw is mede aanleiding geweest voor een uiterst kritisch hoofdredactioneel commentaar “Staar je niet blind op waterstof” in Trouw van 21 april.

Op 16 september werd deelgenomen aan een excursie van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales naar België. In Antwerpen staat bij het bedrijf AZTEC 1000 m2 aan trogspiegels die warmte leveren voor de opslag van chemicaliën op het haventerrein. Daarnaast werden contacten gelegd met Nederlandse bedrijven op het gebied van geconcentreerde zonnewarmte: Suncom Energy en AXE-Solar.

Er werden in 2022 9 keer teksten ingestuurd naar de media, waarvan er 2 geplaatst werden:
Trouw, 11 mei “Leveringszekere stroom
Dagblad van het Noorden, 16 juni, “ Hulp aan Oekraïners én Groningers

Financieel verslag over 2022

Bezittingen – schulden op 1 januari 2022 € 1.662,72
Bezittingen – schulden op 31 december 2022 € 1.385,37
Baten € 2.250,00
Lasten € 1.744,36

De baten bestaan uitsluitend uit donaties.

De belangrijkste posten van de lasten: Administratie, computer/internet, kantoor.

 

 

Het jaarverslag over 2022 als pf

Het jaarverslag over 2021.

Het jaarverslag over 2020.

Het jaarverslag over 2019.

Het jaarverslag over 2018.

Het jaarverslag over 2017.

Het Jaarverslag over 2016.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie