Activiteiten in 2012

Door Evert du Marchie van Voorthuysen, directeur van de Stichting GEZEN

 PDF van het activiteitenoverzicht 2012

Algemeen

De stichting GEZEN heeft ook in 2012 weer nuttige bijdragen kunnen leveren aan de positionering van CSP (Concentrating Solar Power) als meest duurzame alternatief voor kolencentrales en kerncentrales. Dit heeft geleid tot een groeiende bekendheid van CSP onder het Nederlandse publiek. In steeds meer publicaties en beschouwingen over de energievoorziening in de toekomst is een plaats ingeruimd aan de invoer van zonnestroom uit het zuiden. CSP heeft in de media de nodige aandacht gekregen, ook in de publieke omroep.

Invoer van grootschalig opgewekte zonnestroom uit zuidelijke landen is geen vervanging van hernieuwbare energie van eigen bodem en eigen zee, maar een noodzakelijke aanvulling. De landen in Noord-West Europa zijn immers veel te dicht bevolkt om volledig gevoed te kunnen worden door middel van windturbines, zonnepanelen en biomassa van eigen bodem.

De bijdrage van CSP aan de energievoorziening op de wereld is nog bescheiden. Medio 2012 is het gezamenlijk vermogen van alle zonnespiegelcentrales 2,6 gigawatt. Er staat voor 2,8 GW aan CSP-centrales in aanbouw, de sector groeit snel [1].  Maar nog niet snel genoeg. Dit geldt ook voor de andere hernieuwbare energiebronnen zoals zon-PV, dat is zonne-energie d.m.v. fotovoltaische zonnepanelen, wind, biomassa, geothermie, enz.   Er is nog geen sprake van een echte verdringing van de fossiele brandstoffen, en de jaarlijkse uitstoot van CO2 stijgt nog steeds. Het is evident dat het investeringstempo in duurzame energiebronnen structureel moet worden verhoogd.

Vlak voor het begin van het jaar publiceerde ik een pessimistische analyse in een CSP-bericht met de titel ¨Te weinig en te laat, weer een mislukt jaar¨ [2]. In dit artikel constateer ik dat de noodzakelijke investeringen in  installaties die duurzame energie opwekken worden gehinderd door de heersende neo-liberale ideologie, waarin vergroting van de aandeelhouderswaarde van bedrijven het overheersende doel is.  Verder stel ik dat de gewenste economische groei niet persé aangedreven hoeft te worden door een groei van de consumptie, maar net zo goed kan worden gestimuleerd door groei van investeringen en met name investeringen in duurzame energie. De productie, installatie, en bedrijfsvoering van  zonnespiegels, zonnepanelen, en windturbines is even effectief voor de werkgelegenheid als de productie van koelkasten en banketstaven. De particuliere investeringen in duurzame projecten en producenten van duurzame productiemiddelen moeten omhoog, en de overheid kan dit stimuleren door die investeringen te verrekenen met de inkomstenbelastingen. Als een windturbinefabrikant, of een producent van receiverbuizen voor trogspiegelcentrales een aandelenemissie heeft, moet de burger kunnen kiezen: de inkomstenbelasting volledig aan de overheid betalen, of een deel ervan niet aan de overheid, maar te gebruiken voor de aankoop van die nieuwe aandelen, alles onder strikte voorwaarden tegen misbruik enz. De belastingtarieven zullen moeten stijgen om dit te financieren, maar het argument dat die belastingverhoging de economie zal afremmen gaat nu niet meer op.

Het is  zeer moeilijk om deze radicale ideeën ingang te doen vinden, ook in mijn eigen partij, D66, waarin ik actief ben in het Platform Duurzame Ontwikkeling.

SolarPACES 2012, Marakech, Marokko

Evert van Voorthuysen inspecteert het terrein bij M'Hamid, Zuid-Oost Marokko

Evert van Voorthuysen inspecteert het terrein bij M’Hamid, Zuid-Oost Marokko

Een belangrijke activiteit was het bijwonen van de SolarPACES2012 conferentie, die dit jaar in Marakech, Marokko, werd gehouden. GEZEN was vertegenwoordigd door mijzelf en de secretaris (vanaf eind 2013 voorzitter)  van het bestuur, Pepijn van Kesteren, die in zijn functie van oprichter en voorzitter van CYPE op de conferentie een diner organiseerde voor young professionals die actief zijn in de CSP-branche.

Opvallend was de sterke aanwezigheid  van NEM-Leiden, die de warmtewisselaars en stoomketels van de hybride gas-CSP centrale in Kuraymat (Egypte) heeft geleverd, en nu een volledige zonnetoren centrale in de aanbieding heeft. Van de presentaties op SolarPACES2012 is een uitgebreid verslag [1] gemaakt.

Vooraf aan de SolarPACES conferentie maakte ik een reis van vier dagen met een eigen busje met chauffeur door de woestijnen van Marokko. Opvallend was het enorme oppervlak aan terrein dat geschikt is voor de bouw van zonnespiegelcentrales. Deze tereinen moeten volkomen vlak zijn en er mag geen of weinig  zand aanwezig zijn.  De belangrijkste conclusie in het reisverslag [3]  is  dat Marokko een voldoend groot oppervlak heeft om aan  de totale Europese elektriciteitsbehoefte te kunnen voldoen  door middel van CSP-centrales.

 Overige activiteiten in 2012

Daarnaast heeft de Stichting GEZEN heeft in het jaar 2012 de volgende acties ondernomen:

 • Deelname aan de Themagroep Duurzame Ontwikkeling van de politieke partij D66, resulterend in een bijdrage aan het verkiezingsprogramma van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen die in september 2012 zijn gehouden.
 • Het geven van lezingen over energiepolitiek in het algemeen en CSP in het bijzonder, in Den Haag en Bourtange.
 • Deelname aan conferenties en beurzen in Delft (2 keer), Groningen (2 keer), Zwolle, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam (2 keer), Nijmegen  en Den Bosch.
 • Documentatie aangeleverd voor profielwerkstukken van scholieren gymnasium-β.
 • Het regelmatig inzenden van teksten ter publicatie in kranten. De meeste ingezonden teksten  zijn geplaatst [4-7].
 • De e-mail nieuwsbrief CSP-Berichten werd twee keer verstuurd aan 1100 abonnees.

Een actief  lid van de Vereniging voor Zonne-KrachtCentrales (VZKC) en zeer gewaardeerde medewerker van GEZEN, Dirk Smets, is in 2012 door een tragisch ongeval om het leven gekomen.

Referenties en literatuur 

 

 1.  Uitgebreid verslag van belangrijke presentaties en sommige posters van de SolarPACES2012 conferentie.
 2. ¨Te weinig en te laat, weer een mislukt jaar¨  CSP-Bericht 2011-4
 3. ¨Waar kun je in Marokko zonnespiegelcentrales  bouwen? Een verkenningsreis¨ Twee delen: deel 1 en deel 2
 4. Project Europa”, Ingezonden brief in Financieel Dagblad (FD)  6 januari 2012
 5.  Bijdrage aan discussie in de papieren krant van Trouw  over windmolens, Trouw 1 april 2012.
 6. Vergroening”, Ingezonden brief in FD  24 september 2012
 7. Het gaat om het doel”, bijdrage aan discussie in de papieren krant van  FD  over lokale energieopwekking, FD 8 november 2012

 

Geef een reactie