Jaarverslag 2012

Jaarverslag van de Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-Energie

(Stichting Gezen, hierna de Stichting)

PDF van het jaarverslag 2012

  • Stichting Gezen
  • Nieuwe Kerkhof 30a
  • 9712 PW Groningen

Tijdvak

Het jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2012

Bestuur

In de verslagperiode was de samenstelling van het bestuur van de Stichting als volgt:

  • Voorzitter:  vacature (indien nodig waargenomen door de directeur)
  • Secretaris:  Pepijn. M. van Kesteren Msc (Breda)
  • Penningmeester: Ir. James Kuipers (Groningen)

 

Beleid in de verslagperiode

Het beleid is vastgelegd in het beleidsplan. Zie hier voor het geldende beleidsplan.

 

Activiteiten in de verslagperiode

De activiteiten in de verslagperiode zijn vastgelegd in een activiteitenoverzicht.

Financieel verslag: de jaarrekening over de verslagperiode

De balans

 

31-12-2012   31-12-2011
Debet (activa) Credit (passiva) Debet (activa) Credit (passiva)
Cash

€1.155

Eigen vermogen

€1.455

Cash

€1.261

Eigen vermogen

€1.561

Overige activa

€300

Vreemd vermogen

€0

Overige activa

€300

Vreemd vermogen

€0

Totaal activa

€1.455

Totaal passiva

€1.455

Totaal activa

€1.561

Totaal passiva

€1.561

 

Staat van baten en lasten

 

2012   2011
Baten Lasten Baten Lasten
Donateurs

€3.545

Kantoor

€728

Donateurs

€ 2.925

Kantoor

€2.480

Eenmalige gift

€6.500

Onkosten vergoedingen

€4.810

Overige baten

€0

Onkosten vergoedingen

€2.923

Overige baten

€0

Aflossing lening 2010

€2.000

Totaal baten

€3.545

Totaal lasten

€3.651

Totaal baten

€9.425

Totaal lasten

€9.291

Verschil baten en lasten 2012

-€106

Verschil baten en lasten 2011

+€134

 

Toelichting van het bestuur

De baten

De baten bestonden voor het overgrote deel uit donaties aan de Stichting. Deze donaties zijn vrijwillig aan de Stichting afgestaan zonder dat de Stichting een tegenprestatie heeft geleverd in de vorm van geleverde diensten of goederen. De donateurs kunnen ook geen recht ontlenen aan de betalingen die aan de Stichting zijn gedaan.

Het totaal van de inkomsten in 2011 was aanmerkelijk hoger dan in dat van 2012, omdat in 2012 een eenmalige gift werd ontvangen van €6.500. Deze werd in datzelfde jaar gebruikt om een schuld af te lossen en om kosten te dekken van extra conferentiebezoeken.

De lasten

De lasten bestaan uit de onkostenvergoedingen en kantoorkosten.

De post onkosten heeft met name betrekking op vergoeding van reiskosten voor het bezoek aan conferenties, beurzen, vergaderingen, besprekingen, enz.

Onder kantoorkosten vallen computerkosten en overige kantoorkosten. Tevens vallen hieronder abonnementen van vaktijdschriften.

 

 

Geef een reactie